понеделник, 27 юни 2011 г.

Завърши второто обучение за библиотекари

Завърши обучението по Програма "Глоблални библиотеки - България"  - направление Общуване и работа с потребители и общности в  Регионална библиотека „Дора Габе” Добрич.  15 библиотекари от регионалната библиотека и областта получиха сертификати за успешно завършен курс. Придобиването на знания и умения в общуването и работата с потребители библиотекарите дължат на обучителя по Програмата Глобални библиотеки - България”Павел Павлов - Главен обучител  STRUCTOGRAM® – Център България.
Обучителният курс включва Комуникационни умения а различни стилове на общуване, съобразени с потребителите на библиотечни услуги/, Презентационни умения /основни техники и визуални средства за презентиране в зависимост от аудиторията, прибобиване умения за взаимодействия с читателите, Умения за мотивиране /нови познания за начините и методите за мотивиране и активизиране на местната общност и въвличането й в дейностите на библиотеката, Работа в екип и група /екипни взаимодействия и екипно развитие, както и работа с общности, Учене през целия живот /за ролята на библиотеката за учене през целия живот/.
Обучението по този модул се проведе чрез решаване на казуси, презентации и демонстрации, работа в малки групи, дискусии, разиграване на роли и попълване на въпросници. Особено полезно бе споделянето на опит от всички участници и анализирането му от групата.
За ефективното провеждане на интерактивното обучение спомогна и добрата организация, създадена в регионалната библиотека.