сряда, 15 ноември 2017 г.

Община Добрич обявява II Областен конкурс рецитал „За да я има България“Втори областен конкурс рецитал „За да я има България“ ще се проведе на 24.02.2018 г. в Добрич. Конкурсът се провежда за втора година и се организира от Община Добрич и Драматичен театър „Йордан Йовков“. В първото издание участваха над 300 деца, които спечелиха публика и жури с вълнуващите си изпълнения. Конкурсът цели да популяризира българската литература и да пробуди национално самочувствие у децата и младите хора;, както и да стимулира интереса на децата и младите хора към интерпретиране на произведения  на български поети и писатели. В него могат да участват индивидуални изпълнители, представящи по свой избор произведение или композиция  от българската поезия, проза или  драматургия. Произведенията трябва да бъдат посветени на България, нейните герои, природни красоти, забележителности, обичаи и традиции.
О Б Щ И Н А  Д О Б Р И Ч
Д Т  „Й О Р Д А Н  Й О В К О В“

ОБЯВЯВАТ

II   О Б Л А С Т Е Н   К ОН К У Р С   Р Е Ц И Т А Л
„ЗА  ДА  Я  ИМА БЪЛГАРИЯ“

ПОСВЕТЕН  НА  ТРЕТИ МАРТ – НАЦИОНАЛEН  ПРАЗНИК  НА  БЪЛГАРИЯ

24.02.2018 г.
Добрич

РЕГЛАМЕНТ

1.         Цели на конкурса:
          Да популяризира българската литература и да пробуди национално самочувствие
у децата и младите хора;
          Да стимулира интереса на децата и младите хора към интерпретиране на произведения  на български поети и писатели.

2.         Участници:
          В конкурса могат да участват индивидуални изпълнители, представящи по свой избор произведение или композиция  от българската поезия, проза или  драматургия. Произведенията трябва да бъдат посветени на България, нейните герои, природни красоти, забележителности, обичаи и традиции.

3.         Възрастови групи:
          I възрастова група – деца от подготвителна група;
          II възрастова група  – ученици от I – IV клас;
          III възрастова група – ученици от V – VII клас;
          IV възрастова група – ученици от VIII – XII клас;

4.         Времетраене на изпълненията:
          I  възрастова група  – до 4 минути;
          II възрастова група – до 5 минути;
          III възрастова група – до 6 минути;
          IV възрастова група – до 7 минути;

  5.    Критерии за оценка:
          Дикция;
          Тематична обвързаност;
          Спазване на регламентираното време;
          Сценично въздействие.

    6.     Жури:
          Участниците се оценяват от жури от специалисти;
          Решението на журито е окончателно и не подлежи на обжалване.

  7.    Награди:
          Специална награда на Кмета на Община град Добрич;
          I възрастова група – I, II, III място;
          II възрастова група – I, II, III място;
          III възрастова група – I, II, III място;
          IV възрастова група – I, II, III място;
          Поощрителни награди;
          Всички участници получават грамоти за участие.

    8.    Заявки за участие:
    Заявките за участие по образец се приемат до 31.01.2018 г.
    на e-mail: konkurs_dobrich@abv.bg  или  на адрес:
    Дирекция „Хуманитарни дейности“ Община град Добрич
    ул. „Независимост“ №7 ет. 8 стая 811
    9300 гр. Добрич
    За  II  Областен конкурс рецитал „За да я има България“

   Лице за контакти: Несрин Йълмаз – ст.експерт „Образование, младежка, етническа и ин-
   теграционна политика“, тел. 058 603 325 

   Участниците ще бъдат информирани за програмата на конкурса след обобщаване на
   получените заявки. Редът на явяване ще бъде по предварително изготвен списък.
   Разходите по пребиваването са за сметка на участниците.